coseqüencies del consum

Amb el nostre treball hem volgut enseñar algunes de les conseqüencies que te el consum entre els joves, i fer un paral·lelisme entre el nostre volten, les coses més comuns i el consum.