Exercici nº 1 clima de la terra

Busca un mapa mundi i assenyala on està els tròpics, meridia 0 i paral.lel 0, indicant els diferents climes de la terra.