Criteris d'avaluació

Rígids ( molt restringit a una area de coneixement) o flexibles (que el puc aplicar a altres àrees)

Curricular o d'aplicació social

Saber o saber fer

» conceptes destacats de la conferencia