Esteu segures i segurs que la guerra es va acabar...?