Ciències per al món contemporani (1r curs batxillerat)

 

Ciències per al món contemporani és una matèria comuna que s’implanta al currículum del batxillerat en un moment en què s’està instituint un nou paradigma al qual el sistema educatiu no pot romandre aliè: la societat de la informació i el coneixement.

 

Aquesta matèria ha d’afavorir que l’alumnat de batxillerat adquireixi les competències necessàries per comprendre el món actual, tant en els aspectes relacionats amb el seu entorn immediat i vital, com en aquells de caràcter global que governen el funcionament de la natura i el sistema social.

 

Un primer propòsit del currículum ha de ser el reconeixement del caràcter unitari –no compartimentat - de la ciència com un producte de cultura, com una obra col·lectiva del pensament i la imaginació que ens allibera de la ignorància i la superstició, i com una activitat que fa possible, mitjançant les aplicacions tecnològiques, la satisfacció eficient de les necessitats humanes.

 

En segon lloc, cal fer comprendre i transferir a les aules, tant com es pugui, la manera de treballar dels científics. Aquest propòsit implica un currículum més fonamentat en les competències que en els continguts pròpiament dits. Aquesta opció exigeix una metodologia orientada cap a la recerca, que implica capacitats com ara descriure, mesurar, representar, argumentar i fer prediccions. En aquest marc, cal rebutjar la falsa atribució de la ciència com a generadora de veritats absolutes i proves irrefutables, presentada en un context sotmès a revisió permanent, a l’avaluació crítica i a la impugnació que la fa distingible de les creences i els mites. Per tot plegat, es tracta que l’alumnat adquireixi hàbits de treball, reflexió i respecte vers les idees d’altri que afavoreixin la seva inserció en la societat de la informació i el coneixement.

 

El caràcter comú de la matèria demana aplicar de criteris de selecció dels continguts, en funció de la seva rellevància en el context, evitant l’exhaustivitat:

D’una banda, cal presentar amb preferència aquelles teories unificadores que qualsevol persona científicament alfabetitzada hauria de comprendre en els seus trets generals, com és el cas dels conceptes big bang, evolució, tectònica global, etc.

D’una altra, cal cercar la proximitat als interessos vitals i culturals de l’alumnat a l’hora de plantejar temàtiques relatives a la salut, medi ambient, sostenibilitat o

tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Cal advertir, però, que el currículum de ciències per al món contemporani no es basa en la repetició o recapitulació dels continguts més importants de les matèries de ciències experimentals que l’alumnat ha cursat a l’ESO, ni s’ha d’entendre amb una matèria de caràcter compensatori pensada per a l’alumnat que no opta per matèries de la modalitat de ciències i tecnologia. Ben al contrari, aquesta matèria té un sentit integrador i finalista que pretén ajudar tot l’alumnat de batxillerat a bastir els fonaments necessaris per observar el món amb una mirada científica.

 

 

OBJECTIUS

La matèria de ciències per al món contemporani té com a finalitat el

desenvolupament de les capacitats següents:

1. Conèixer les relacions entre les diverses ciències i la seva contribució a la

intel·ligibilitat de la natura i dels processos naturals, tot diferenciant entre la

ciència com a activitat que genera coneixement i la tecnologia com a activitat

destinada a satisfer necessitats.

2. Valorar i posar en pràctica actituds i hàbits relacionats amb el procés

d’indagació, construint argumentacions amb l’ús de la simbologia, el

vocabulari científic i els suports de comunicació adequats.

3. Plantejar-se preguntes sobre qüestions científiques i problemes d’actualitat

socialment rellevants que tinguin incidència en la vida quotidiana, tot valorant

de manera crítica la informació procedent de fonts diverses.

4. Conèixer les premisses generals de les principals cosmologies i teories

científiques unificadores, el context històric i cultural en què es van formar i les

controvèrsies vigents.

5. Reconèixer i avaluar la dimensió social de problemes i propostes científiques

i tecnològiques en relació amb la salut, la biotecnologia, el medi ambient, els

recursos naturals i les aplicacions de les tecnologies de la informació i la

comunicació.

6. Argumentar i debatre sobre la relació entre el desenvolupament sostenible,

els patrons de consum i el model energètic, identificant els conflictes associats

a les diferents percepcions, estratègies i alternatives proposades per als

problemes socioambientals a diferents escales.

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1 Construir una argumentació completa que fonamenti una interpretació sobre

un fet o procés natural formulada amb propietat i claredat, separant la teoria

científica de les creences, opinions o interpretacions pseudocientífiques i

usant diferents suports de comunicació.

2 Presentar exemples actuals o històrics on la ciència i la tecnologia es

relacionin amb l’economia i l’organització d’una societat determinada. Valorar

la influència de les teories científiques unificadores en la construcció de la

societat moderna.

3 Identificar, a partir de la lectura de diversos textos seleccionats sobre

l’evolució o sobre l’origen de la vida, l’adscripció del seu autor/a a diferents

camps d’idees, tot reconeixent si l’argumentació és científica - basada en fets

i dades observables -, o especulativa.

4 Dissenyar una dieta setmanal, amb criteris qualitatius (funció energètica,

plàstica, reguladora) i quantitatius (càlculs de la ingesta calòrica mitjana

diària). Valorar la funció de la ciència, la cultura i les modes en l’establiment

d’hàbits d’alimentació.

5 Diferenciar algunes de les malalties més freqüents i les seves causes valorant

la importància de la prevenció i les possibles tècniques de diagnòstic per

identificar-les. Valorar l’impacte dels estils de vida sobre la salut.

6 Identificar i analitzar (causes, processos i conseqüències) a partir de dades i/o

gràfics alguns problemes ambientals de diversa escala, separant els agents

naturals dels d’origen antròpic, i proposant mesures correctores dins un marc

de desenvolupament sostenible. Valorar la contribució dels hàbits individuals

o domèstics a l’agudització o mitigació dels problemes d’escala global.

7 Relacionar serveis o objectes d’ús quotidià amb els materials i la tecnologia

emprada per fornir-los o construir-los, els principis científics que els inspiren i

els impactes generats sobre el medi ambient o els recursos naturals.

8 Reconèixer els canvis generats per les tecnologies de la informació i la

comunicació en àmbits científics, polítics, socials i culturals, prenent en

consideració els riscos que afecten la vida quotidiana dels individus. Valorar i

aplicar alguns hàbits i tècniques que garanteixin la seguretat de les dades i la

privacitat de la informació continguda als ordinadors.

 

RELACIÓ AMB ELS OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE :

Educació en valors:

- Treballar fomentant la reflexió, l'esforç i la constància.

- Compromís amb la gent i l'entorn

Diversificació metodològica:

- Treball cooperatiu

- Ús de materials i activitats TIC

S’han de fer treballs i exposicions en grup amb metodologia TIC .

PER TANT, EL TREBALL EN GRUP I LES EXPOSICIONS PÚBLIQUES SERAN EL PROCEDIMENT BÀSIC D’AVALUACIÓ.

L’Avaluació durant les exposicions es fonamenta a la COAVALUACIÓ: Tots els grups s’han d'avaluar entre ells, encara que la nota del professor tindrà més importància en casos de dispersió.

Graelles utilitzades:

De grup

Per entregar al professor

Recordatori: Les faltes d'ortografia baixaran la nota a qualsevol matèria

.

AVALUACIÓ  DE BATXILLERAT:

CRITERIS GENERALS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

 

a.- Pèrdua de punts en la nota trimestral de totes les matèries del Departament de Ciències: 0.5 punts/falta injustificada.

 

S’ha de tenir present que les tutories determinaran si les faltes que signem al revers de l’imprès entregat per l’alumne són o no justificades. En tot cas , la no presentació del justificant al professor (o presentació manifestament tardana: Més de set dies) implica la NO justificació.

 

 

b.- Mètodes de recuperació de faltes injustificades, si es considera adient.

 

Des de cada matèria es proposarà la confecció de treballs o proves escrites per permetre que, l’alumnat que ho demani, recuperi la pèrdua de punts. Això no contradiu qualsevol mesura disciplinaria que la tutoria o el nivell puguin decidir per l’acumulació de faltes injustificades.