[ IMPRIMIR ]    A     A     A 
Física 2 BatxilleratEnllaços
Unitat 1

Catfísica
Web amb diferents gràfics que representen el moviment harmònic simple.
 
Educaplus
Web que introdueix diferents conceptes cinemàtics com la posició, els vectors, la trajectòria, l'acceleració, etc. També conté applets.
 

Física amb ordinador
Web que explica l'equació de la trajectòria.
 
FisLab.net
Applet sobre el moviment circular.
 

La Baldufa
Web teòrica sobre el moviment harmònic simple.
 
La Baldufa
Applet sobre el moviment harmònic simple.
 

Universitat del País Basc
Web que relaciona les magnituds angulars i lineals en un moviment harmònic simple.
 
Universitat del País Basc
Web que descriu el moviment harmònic simple. Conté applet.
 

Universitat del País Basc
Web teòrica sobre el moviment circular uniforme i el moviment circular uniformement accelerat.
 
Universitat del País Basc
Web que estudia el moviment de la màquina d'Atwood: el vector de posició, d'acceleració i de velocitat, les equacions dels moviments, etc. Conté applets.
 

Unitat 2

Año Internacional de la Física 2005
Web on s'explica la teoria de la relativitat general i la teoria de la relativitat especial o restringida. També conté enllaços relacionats amb la matèria.
 
Applets Java de Física
pplet sobre la segona llei de Newton.
 

Catfísica
Web amb continguts teòrics i pràctics sobre la dinàmica del moviment harmònic simple.
 
Descartes
Applet sobre la segona llei de Newton.
 

elmol.net
Web amb enllaços a altres pàgines de física i applet sobre la primera llei de Newton.
 
Física amb ordinador
Web que descriu la força de fregament en un pla inclinat. Conté applet per a poder practicar.
 

Fundación CIENTEC
Web que inclou exemples sobre el principi d'acció-reacció.
 
La Baldufa
Applet on es posa en pràctica la llei de Hooke.
 

Proyecto Newton
Web que constitueix una unitat didàctica dedicada a la dinàmica.
 
Universitat del País Basc
Web amb teoria i applet sobre la dinàmica del moviment circular.
 

Unitat 3

Ayuntamiento de La Coruña
Web que descriu dos tipus d'energia, la potencial i la cinètica, i que conté applets pràctics sobre la matèria.
 
CNICE
Applet en què es posa en pràctica el concepte de centre de masses.
 

E.C.M.
Applet sobre el centre de masses.
 
Física amb ordinador
Web sobre els diferents tipus de xoc, per als quals s'inclou un applet.
 

Física amb ordinador
Web que descriu la dinàmica d'un sistema de partícules, a través del moment lineal i l'impuls, el centre de masses, l'energia d'aquest sistema, etc.
 
Física amb ordinador
Web que descriu a través de teoria i exemples els conceptes de treball i energia.
 

Proyecto Newton
Web on es descriuen dos tipus de xocs, els elàstics i els absolutament inelàstics.
 
Proyecto Newton
Web que constitueix una unitat didàctica dedicada als conceptes de treball i energia. Conté applets.
 

Universitat del País Basc
Web que repassa els conceptes de treball de forces no conservatives, energia cinètica, energia potencial gravitatòria i energia potencial elàstica.
    

Unitat 4

Ayuntamiento de La Coruña
Web que inclou un test sobre gravitació per a poder avaluar els nostres coneixements sobre la matèria.
 
E.C.M.
Applet sobre les lleis de Kepler.
 

Edu365.com
Web que fa un desenvolupament teòric de la llei de gravitació universal. Conté exemples i exercicis d'autoavaluació.
 
Física amb ordinador
Web que explica el descobriment de la llei de la gravitació universal; a més, inclou applet per a poder practicar.
 

Física amb ordinador
Web que desenvolupa el tema de la força central i conservativa. Conté applet.
 
Física amb ordinador
Web que explica les tres lleis de Kepler i que inclou applets per a algunes d'elles.
 

Proyecto Newton
Web que constitueix una unitat didàctica sobre el camp gravitatori.
 
Universitat del País Basc
Web que introdueix el concepte de camp; també distingeix les diferents classes de camp i especifica les seves característiques.
 

Unitat 5

Electrostatic Simulation
Applet en què es posa en pràctica el concepte d'electrostàtica.
 
ExploreLearning
Web amb diferents applets sobre l'electricitat i l'electromagnetisme.
 

Física amb ordinador
Web on es desenvolupa a partir de continguts teòrics i applets la llei de Coulomb.
 
Física amb ordinador
Web on es desenvolupen teòricament els conceptes de camp elèctric i potencial d'una càrrega puntual.
 

La Baldufa
Applet sobre el camp elèctric.
 
Proyecto Newton
Applet sobre les superfícies equipotencials.
 

Universitat del País Basc
Web on s'expliquen els moviments corresponents a un camp elèctric i un camp magnètic. Conté applet.
    

Unitat 6

Física amb ordinador
Web sobre els corrents de Foucault. Inclou applet.
 
Física amb ordinador
Web que exposa la demostració de la llei de Faraday a través d'un experiment que es pot realitzar a l'aula.
 

Física amb ordinador
Web que explica el funcionament del galvanòmetre a través de gràfics, teoria i un applet.
 
Física amb ordinador
Web que descriu l'espectròmetre de masses a través de continguts teòrics i pràctics.
 

Física amb ordinador
Web que tracta els materials dielèctrics, paramagnètics i ferromagnètics. Conté diferents applets per a cada un d'ells.
 
La Baldufa
Web que desenvolupa la llei de Faraday.
 

La Baldufa
Web que caracteritza els materials paramagnètics i ferromagnètics.
 
Molecular Expressions
Applet en què es posa en pràctica el funcionament del transformador.
 

Universitat del País Basc
Web que descriu el funcionament del transformador.
 
Universitat del País Basc
Web que repassa tots els aspectes relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.
 

Unitat 7

Applets Java Física
Web que explica a través d'un applet la reflexió i refracció de les ones a través del principi d'Huygens.
 
E.C.M.
Applet sobre l'efecte Doppler.
 

FisLab.net
Applet sobre les ones.
 
La Baldufa
Web teòrica que desenvolupa el moviment ondulatori harmònic.
 

La Baldufa
Applet sobre les ones estacionàries.
 
Proyecto Newton
Web que constitueix una unitat didàctica sobre el moviment ondulatori.
 

Universitat del País Basc
Web amb teoria i applet sobre les ones estacionàries.
 
Universitat del País Basc
Web amb teoria i applet sobre les ones mecàniques.
 

Universitat del País Basc
Web que descriu la propagació del moviment ondulatori. Conté applet.
    

Unitat 8

Ayuntamiento de La Coruña
Web on es descriuen els miralls plans. Inclou un enllaç que porta a un applet on es poden aplicar els continguts teòrics abans exposats.
 
Ayuntamiento de La Coruña
Web on es contraposen les teories de Newton i de Huygens.
 

CNICE
Web amb applet sobre els miralls plans.
 
CNICE
Applet sobre la propagació de les ones electromagnètiques.
 

CNICE
Web on s'exposen les dues teories relacionades amb la naturalesa de la llum. Inclou applets.
 
Departament de Física i Enginyeria Nuclear UPC
Web on es descriu l'experiment de Young; inclou un enllaç a un applet sobre aquest experiment.
 

Descartes
Web on es descriuen els miralls i les lents esfèriques. Conté applets.
 
Descartes
Web teòrica i pràctica sobre les lleis de la reflexió i de la refracció de la llum.
 

Miroirs
Applet sobre els miralls còncaus.
 
Universitat del País Basc
Web on s'exposen les teories modernes del camp electromagnètic, la de Maxwell, Lorentz i Newton.
 

Unitat 9

CNICE
Web amb continguts teòrics sobre l'efecte fotoelèctric, la qual conté també un applet interactiu.
 
Física amb ordinador
Web on s'explica a través d'un exemple i una animació l'experiment de Michelson-Morley.
 

Física moderna
Web on s'exposen les teories i els conceptes més destacats de la física moderna i on s'inclouen també exercicis.
 
IES Camí de Mar
Web que descriu les hipòtesis de Planck i les seves repercussions, així com l'efecte Compton, entre d'altres temes de física.
 

Proyecto Newton
Applet on s'aplica la hipòtesi de De Broglie.
 
Universitat de Granada
Applet sobre la dilatació temporal.
 

Universitat del País Basc
Web amb diferents applets on es poden aplicar alguns dels conceptes que s'emmarquen dins la física moderna.
 
Universitat del País Basc
Web on es descriuen alguns dels conceptes més rellevants de la física moderna.
 

Universitat del País Basc
Web que desenvolupa l'efecte Compton a través de continguts teòrics i pràctics.