AVALUACIÓ – FÍSICA DE BATXILLERAT.

 

Primer curs

 

Participació dels trimestres o crèdits

Activitats de recuperació

Com es calcula la nota global?

 

FÍSICA (4 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han de tenir aprovats els tres trimestres.

 

 

 

 

 

 

 

- Es faran exàmens de recuperació de cada trimestre a final de curs.

- L’avaluació és continua.

Es valorarà la sortida a la pissarra i la participació a classe.

Poden recuperar-se temes anteriors mitjançant exercicis especials en altres proves o amb treballs . L’alumne haurà d’entregar  cert número d’exercicis del tema i participar a classe.

- L’aprovat de segon curs implica l’aprovat de primer.

 

 

Es fa la mitja de les avaluacions. En cas de tenir suspès un trimestre s’avaluarà l’assoliment global dels objectius.

 

 

 

 

Segon curs

 

Participació de la nota global de primer curs

Participació dels trimestres o crèdits  de segon curs

Com es calcula la nota global?

 

FÍSICA (4h)

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han d’aprovar els tres trimestres.

- L’avaluació és continua.

Es valorarà la sortida a la pissarra i la participació a classe.

Poden recuperar-se temes anteriors mitjançant exercicis especials en altres proves o amb treballs . L’alumne haurà d’entregar  cert número d’exercicis del tema i participar a classe.

 

 

Es fa la mitja de les avaluacions . En cas de tenir suspès un trimestre s’avaluarà l’assoliment global dels objectius, incloent-hi una prova final adaptada.

 

 

 

 

AVALUACIÓ  DE BATXILLERAT:

CRITERIS GENERALS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

 

a.- Pèrdua de punts en la nota trimestral de totes les matèries del Departament de Ciències: 0.5 punts/falta injustificada.

 

S’ha de tenir present que les tutories determinaran si les faltes que signem al revers de l’imprès entregat per l’alumne són o no justificades. En tot cas , la no presentació del justificant al professor (o presentació manifestament tardana: Més de set dies) implica la NO justificació.

 

 

b.- Mètodes de recuperació de faltes injustificades, si es considera adient.

 

Des de cada matèria es proposarà la confecció de treballs o proves escrites per permetre que, l’alumnat que ho demani, recuperi la pèrdua de punts. Això no contradiu qualsevol mesura disciplinaria que la tutoria o el nivell puguin decidir per l’acumulació de faltes injustificades.