Normativa
Principal Amunt Sense CD de Windows Correu en els centres Necessitats Educatives Especials Client MS-DOS Norton Ghost Normativa

 

Funcions del coordinador d'informātica

Full de disposicions i actes administratius del Departament d'Ensenyament

Núm. 386, any IX, juny 1991
RESOLUCIĶ de 30 de maig de 1991, que dķna instruccions per a l'organitzaciķ i el funcionament dels centres docents públics d'ensenyament secundari per al curs 1991/92.

ANNEX 5

Funcions del coordinador d'informātica
1. Definiciķ

El coordinador d'informātica és un professor del Claustre que per delegaciķ del director i atenent criteris de destinaciķ definitiva, capacitat d'organitzaciķ i de gestiķ, i dots de comunicaciķ i animaciķ, té al seu cārrec la supervisiķ de l'aula (o aules) d'informātica, l'assessorament als professors per a la utilitzaciķ de recursos informātics i la relaciķ amb el Programa d'Informātica Educativa.

2. Funcions

El coordinador d'informātica dedicarā el māxim possible de les seves hores fixes de permančncia al centre i les 3 hores lectives setmanals corresponents a exercir les funcions que s'especifiquen a continuaciķ, sense perjudici de les competčncies de la direcciķ del centre ni de les responsabilitats inherents a la seva condiciķ de professor d'una determinada matčria.

2.1. Funcions de coordinaciķ
Conjuntament amb el cap de seminari o departament corresponent, coordinar el desenvolupament de les matčries d'informātica que s'imparteixen al centre.
Proposar a la direcciķ del centre la distribuciķ de l'horari d'utilitzaciķ de l'aula o aules d'informātica.
Assessorar els caps de seminari o departament que escaigui per assegurar la deguda coordinaciķ de l'ús curricular dels recursos informātics en les diverses assignatures i especialitats.
Proposar a la direcciķ del centre els criteris a seguir per a altres utilitzacions dels recursos informātics i telemātics.
Actuar, per delegaciķ del director del centre, d'interlocutor amb el Programa d'Informātica Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
2.2. Funcions de suport tčcnic
Supervisar les instalˇlacions i els equipaments informātics i telemātics, i proposar les mesures pertinents per garantir-ne el millor funcionament.
Vetllar per l'operativitat dels recursos informātics, efectuant les operacions materials d'instalˇlaciķ i manteniment de software, la instalˇlaciķ i prova del hardware, el manteniment dels sistemes de disc, la supervisiķ de l'aprovisionament de material fungible escaient, la realitzaciķ de mesures de salvaguarda de la informaciķ, i l'organitzaciķ dels manuals i d'altres documents de treball.
Assegurar la disponibilitat del software necessari per dur a terme les activitats educatives previstes.
Proposar les actuacions de manteniment ordinari del hardware i avaluar l'adequaciķ de les accions realitzades en aquest respecte.
2.3. Funcions de promociķ i suport educatiu
Presentar els programes didāctics i d'aplicaciķ general o d'especialitat als seminaris o departaments destinataris.
Orientar el Claustre, els seminaris i els departaments sobre utilitzacions de tecnologia informātica en les diverses ārees del currículum.
Divulgar la informaciķ i facilitar l'accés a la documentaciķ disponible referent a la informātica educativa, amb especial atenciķ a la generada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Orientar els seminaris i departaments respecte de les modalitats de formaciķ convenients als interessos in necessitats dels seus membres.
Promoure la utilitzaciķ diversificada dels serveis telemātics.
2.4. Funcions administratives
Assistir la direcciķ del centre en les adquisicions de recursos informātics propis, atenent-se als criteris de l'Administraciķ educativa.
Assistir la direcciķ del centre en la confecciķ i manteniment de l'inventari de recursos informātics, en la gestiķ dels pressupost assignat pel centre a les eines i aplicacions informātiques generals i en la coordinaciķ amb el Programa d'Informātica Educativa en les actuacions que li sķn prōpies.

Projecte Curricular i Comissiķ d'informātica

Full de disposicions i actes administratius del Departament d'Ensenyament

Núm. 775, any XVII, juny 1999
(Normativa curs 1999-2000)
RESOLUCIĶ de 21 de juny de 1999, que dķna instruccions per a l'organitzaciķ i el funcionament dels centres docents públics d'ensenyament secundari de Catalunya per al curs 1999-2000.
1.3.4. Tecnologia de la informaciķ

La tecnologia de la informaciķ comprčn el conjunt de tecnologies basades en la informātica i les telecomunicacions relacionades amb el processament i la comunicaciķ d'informaciķ, en fer-la intelˇligible als sentits i per tant instrument de treball intelˇlectual.

Entesa com un eix transversal del currículum, de caire interdisciplinari, la tecnologia de la informaciķ ha de servir perquč els alumnes coneguin i comprenguin els seus conceptes fonamentals, desenvolupin la destresa d'aplicar-la amb soltesa en les diverses ārees curriculars i alhora adquireixin una visiķ dels seus efectes sobre les persones, les organitzacions i la societat.

L'existčncia d'almenys una aula informātica multimčdia connectada a Internet en tots els centres docents d'ensenyament secundari ofereix unes grans possibilitats pedagōgiques. Per assolir-les i alhora procurar que l'alumnat n'obtingui el māxim benefici, és necessari que cada centre realitzi una acciķ específica de prospectiva, de planificaciķ, de seguiment i d'avaluaciķ.

Amb aquesta finalitat, el projecte curricular de cada centre ha de:

 1. Definir els objectius i l'estratčgia del centre per a la integraciķ de la tecnologia de la informaciķ en les diverses ārees curriculars.
 2. Garantir que l'alumnat, en finalitzar l'escolaritzaciķ al centre, hagi adquirit els procediments de tractament de la informaciķ amb eines tecnolōgiques: dissenyar, redactar i compondre; presentar i comunicar; calcular; mesurar, enregistrar i controlar; seleccionar, contrastar i avaluar.
 3. Estimular especialment l'ús de la tecnologia de la informaciķ en els crčdits de síntesi i en els projectes de recerca.
D'acord amb les previsions del projecte curricular i dels altres projectes de centre, la direcciķ del centre prendrā les mesures necessāries per a:
 1. Potenciar l'accés de l'alumnat als recursos informātics i a Internet per al treball individual i en equip, dins i fora d'hores de classe.
 2. Atendre la diferčncies derivades de la desigualtat d'oportunitats d'accés per raons socioeconōmiques i de gčnere, entre d'altres, vetllant per la igualtat d'oportunitats i la no discriminaciķ dels alumnes en relaciķ amb la tecnologia.
 3. Garantir l'operativitat i seguretat dels recursos informātics i telemātics, i l'adequaciķ del programari als objectius educatius.

Amb la finalitat d'arribar a un ús ōptim de la tecnologia de la informaciķ en cada centre es constituirā una comissiķ d'informātica amb la finalitat d'assessorar l'equip directiu en les tasques de:

 1. Coordinaciķ de la integraciķ de la tecnologia de la informaciķ en el disseny de les programacions i en l'avaluaciķ de l'alumnat.
 2. Promociķ de l'ús educatiu de la tecnologia de la informaciķ i de la formaciķ interna del professorat.
 3. Supervisiķ i optimitzaciķ de l'ús dels recursos informātics i telemātics.
 4. Distribuciķ del pressupost per a inversions i manteniment de la infrastructura informātica i telemātica del centre.
 5. Animaciķ d'accions de difusiķ de les aplicacions formatives de la tecnologia de la informaciķ per a la comunitat educativa.

Aquesta comissiķ estarā formada per:

 1. un membre de l'equip directiu designat pel director/a,
 2. el coordinador/a d'informātica del centre,
 3. fins a tres representants dels departaments o seminaris designats pel director/a,
 4. un alumne designat pels representants de l'alumnat.
 

E-mail
Darrera actualitzaciķ
el 13-07-2001

Cerca a Bellera!