OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Conèixer les causes de la guerra.
- Identificar els protganosites del conflicte.


CONTINGUTS:

- Procediments
1. Relacionar fets polítics actuals amb el seus orígens durant el conflicte civil.
2. Adquisició del vocabulari històric del període.
3. Relació i anàlisi de protagonistes i causes.

- Conceptes
1. Orígens i causes del conflicte.
2. Els protagonistes d'una societat en guerra.

- Actituds
1. Interès per conèixer els fets i els personatges.
2. Preocupació per l'objectivitat de la interpretació històrica.


AVALUACIÓ:

- Conèixer tots els apartats del tema.
- Participar en totes les activitats.
- Fer totes les tasques previstes.
Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20