La nostra recerca sobre neurociència

En aquesta pàgina es recolliran els resultats de la vostra recerca sobre neurociència, ja sigui en format de memòria escrita en un document o en format web.


Recordeu que la memòria escrita haurà d'incloure:

- Portada i índex

- Introducció: Objectius del treball i hipòtesi.

- Marc teòric: Resultat de la recerca bibliogràfica sobre el tema que ens hem plantejat.

- Proposta de recerca per al sincrotró ALBA: Escriviu una proposta d'anàlisi que es podria fer al sincrotró, imaginant que sou un equip de recerca, cal explicar què analitzaríeu i per què és important (i per, tant, per què us han de donar aquestes hores de llum de sincrotró)

- Part pràctica: En aquest apartat hi afegirem imatges del projecte artístic i l'explicació del procés que heu fet per crear-lo. En cas de plantejar-vos un experiment, també quedaria recollit en aquest apartat.

- Conclusió: Heu assolit els objectius que us plantejàveu? La hipòtesi, si n'heu plantejat alguna, és certa o falsa? Com valoreu el projecte en conjunt? 

- Bibliografia: Fonts d'on heu extret la informació i que s'han citat al text del marc teòric. Si són pàgines web, s'ha d'incorporar una breu descripció de la pàgina.


Aquests són els treballs que desenvoluparem per al projecte Neuroart:

Grup 1:

Grup 2:

Grup 3:

Grup 4:

Grup 5:

Grup 6:


Darrera modificació: dimecres, 23 de novembre 2022, 11:11