Mapa de la densitat de població a Catalunya l'any 2009.

Utilitza les dades de densitat de població per comarques de l'any 2009 per elaborar un mapa de Catalunya que reflecteixi el màxim de bé la realitat actual. Pots descarregar-te el mapa mut.

Abans de començar la feina heu de fer una reflexió amb el GRUP DE TREBALL i prendre algunes decisions:

1. Quins i quants intèrvals fareu amb les dades perquè quedi un mapa prou significatiu, que només amb una mirada ja ens fem una idea clara de la situació.

2. Quis colors o trames fareu servir per representar cada intèrval. També ens han de facilitar la comprensió ràpida del mapa.

3. Tot això ha de quedar representat a la llegenda del mapa. També heu de posar un títol al mapa.

4. Al darrera del full heu d'escriure les raons que us han fet decidir els intèvals i els colors.