Una energia renovable
Principal El vent Història dels molins Una energia renovable Aerogeneradors Propostes de construcció Calaix de sastre

L'energia eòlica és una forma indirecta de l'energia solar que depèn de les diferències de temperatures i de pressions que s'indueixen en l'atmosfera (per l'absorció de radiació solar) i que posen els vents en moviment. Es tracta doncs d'una font d'energia renovable, és a dir, inesgotable.

Aproximadament un 2 % de l'energia solar rebuda per la terra és convertida en energia cinètica dels vents. Això comporta una energia d'uns 30 milions de TWh (TeraWatt · hora) per any (unes 500 vegades el consum energètic mundial de l'any 1975). Tot i que solament un 10 % és aprofitable a nivell del sòl, el potencial energètic és molt elevat.

Actualment, però, l'energia eòlica és utilitzada per a subministrar energia a llocs aïllats (amb nivells de potència d'unes desenes de kiloWatt) o també com a fonts d'alimentació secundàries de xarxes elèctriques (amb nivells de potència d'alguns MegaWatt).

Les zones més favorables per a la instal·lació de molins són les regions costaneres i les grans planes on els vents bufen amb regularitat. La potència en Watt per metre quadrat (W/m2) d'un vent que bufa a velocitat v (en m/s) s'expressa:

P = 0,5 · r · v3

essent r la densitat de l'aire (en kg/m3).

Exemple de potència eòlica

A 15 ºC i a nivell del mar, la densitat de l'aire és de 1,225 kg/m3. Si el vent bufa a 16 m/s (uns 58 km/h), un molí que intercepti amb les seves pales una superfície d'1 m2 rebrà una potència eòlica de:

P = 0,5 · 1,225 · 163 = 2.508,8 W = 2,5 kW

Gràfica de relació entre la potència eòlica i la velocitat del vent. Clica aquí si vols veure més informació sobre l'energia eòlica.


Gràfica que mostra la dependència de la velocitat del vent amb l'alçada sobre el terra. En ella es pot veure que quan més s'elevi el molí, millor. És per això que s'usen torres i estructures per a situar-los a una bona alçada del sòl.

Segons el teorema de Betz, només és possible recuperar el 59,25 % de l'energia cinètica del vent incident. Això és degut a que si el molí fos capaç de captar tota l'energia del vent, l'aire quedaria aturat darrere d'ell, bloquejant el seu propi corrent. A la pràctica, els molins millor dissenyats arriben a aprofitar un 40 % de la potència subministrada pel vent. Per tant, en l'exemple anterior, la potència generada per les pales del molí pot atènyer:

2.508,8 W · 40 / 100 = 1.003,5 W = 1 kW

Les característiques del terreny i els possibles obstacles influeixen notablement en el rendiment dels molins. La situació ideal són les zones de contorns suaus i lliures d'obstacles. Una manera d'augmentar el rendiment dels molins és elevar-los, ja que amb això s'obté una major velocitat del vent i s'eviten les turbulències.

Per a l'aprofitament directe del vent, cal conèixer la freqüència de les velocitats mitjanes horàries durant períodes llargs (entorn de 10 anys). Bastants països tenen un mapa eòlic, fet a partir de moltes mesures preses per estacions situades normalment a 10, 20 o 30 metres d'alçada del terra. Aquest mapes permeten saber quines són les àrees geogràfiques amb un potencial eòlic més gran.


Mapa eòlic de Catalunya, realitzat a 10 metres d'alçada del terra.
Font: Gran Enciclopèdia Catalana
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera