Treball de Recerca

Informació

Memòria

Material de suport

TdR Bellera

Teorema de Pick

Kubrick & Misogyny