Cultura Digital

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa a centre.

Plataforma digital

El centre disposa d’un domini G Suite for Education propi. D’aquesta manera, alumnat, professorat, personal d’administració i famílies disposen d’un usuari @bellera.cat.

Seguiment de l’alumnat

Els pares i tutors legals poden fer el seguiment dels alumnes, acadèmic i personal, a través de la plataforma iEduca.

Documentació

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació.

A més dels fulls anteriors, en aquestes carpetes hi ha tota la resta d’informació que necessita el centre. Des de la documentació oficial (PEC, NOFC, projecte de direcció, etc), passant per llistes d’alumnes, el PAT, fins als informes d’avaluació de cada un dels alumnes durant tots els cursos que està al centre.